<form id="jhr1p"><nobr id="jhr1p"><menuitem id="jhr1p"></menuitem></nobr></form>
  
  
   <form id="jhr1p"></form>

    <form id="jhr1p"></form>

    <sub id="jhr1p"></sub>

     無標題文檔
     138彩票 WWW.881208.COM| WWW.629713.COM| WWW.689244.COM| WWW.888449.COM| WWW.153306.COM| WWW.646715.COM| WWW.678264.COM| WWW.594855.COM| www.629053.com| WWW.696777.COM| www.978931.com| www.515233.com| www.656270.com| WWW.527705.COM| WWW.193195.COM| www.177502.com| www.5091d.com| WWW.7559.COM| www.912483.com| www.609387.com| www.35155c.com| WWW.152623.COM| www.791397.com| www.97655r.com| WWW.629433.COM| WWW.455583.COM| www.95777w.com| WWW.899403.COM| www.558424.com| www.9149n.com| WWW.724322.COM| WWW.654769.COM| www.c6356.com| WWW.775254.COM| WWW.549701.COM| www.456586.com| WWW.24313.COM| www.202340.com| WWW.380011.COM| WWW.157349.COM| www.51515n.com| WWW.668450.COM| www.903212.com| WWW.94977.COM| www.312660.com| WWW.192001.COM| www.551416.com| WWW.231089.COM| WWW.632315.COM| www.073818.com| WWW.266626.COM| www.138037.com| WWW.302537.COM| www.29czj.com| WWW.545455.COM| www.66509.cc| WWW.641055.COM| www.0014u.com| WWW.141012.COM| www.053069.com| WWW.31328.COM| www.51515y.com| WWW.715781.COM| www.77czt.com| www.599643.com| WWW.834352.COM| www.83993u.com| WWW.931593.COM| WWW.91442.COM| www.2875n.com| WWW.24787.COM| www.26878f.com| WWW.588781.COM| WWW.110540.COM| www.68689v.com| WWW.346455.COM| WWW.345017.COM| www.022sh.cc| www.347277.com| WWW.263219.COM| www.1368.cc| www.196065.com| WWW.362179.COM| WWW.41366.COM| www.c9218.com| www.80065m.com| WWW.114837.COM| WWW.509182.COM| www.599494.com| WWW.627524.COM| www.3479m.com| www.302029.com| WWW.657479.COM| WWW.893859.COM| www.16878g.com| www.506972.com| WWW.621155.COM| WWW.496030.COM| WWW.549657.COM| www.8039g.com| www.193629.com| www.914908.com| WWW.921606.COM| WWW.677758.COM| WWW.907966.COM| www.01hfcp.com| WWW.687361.COM| www.80767x.com| www.699925.com| WWW.730045.COM| WWW.414710.COM| www.zfcp8.com| www.704126.com| WWW.584257.COM| WWW.164433.COM| WWW.928870.COM| WWW.545506.COM| WWW.823553.COM| www.1368f.cc| www.60123z.com| www.150881.com| www.388634.com| WWW.915260.COM| WWW.563942.COM| WWW.258809.COM| WWW.400243.COM| www.c4532.com| www.3479i.com| www.16878d.com| www.55228l.com| www.32123d.com| www.186297.com| www.335240.com| www.513477.com| www.599649.com| www.685044.com| www.810277.com| www.905866.com| www.825799.com| www.895853.com| www.958351.com| www.rcw8833.com| www.974688.com| www.812780.com| www.782478.com| www.770951.com| www.646277.com| www.557031.com| www.373909.com| www.303766.com| www.202430.com| www.26299u.com| www.26299d.com| www.cll168.com| www.zch8.com| WWW.898459.COM| WWW.232917.COM| www.hy5501.com| www.77114a.com| www.73166h.com| www.580780.com| www.308550.com| www.88266t.com| www.52072d.com| www.3126n.com| WWW.446769.COM| www.52303w.com| www.slyl5.com|
     無標題文檔
     會員登陸

     帳號:
     密碼:
     驗證:

        
     欄目導航

     本欄熱門

     無標題文檔
     網站統計
     • 今日訪問:1355人次
     • 昨日訪問:23106人次
     • 總訪問量:32965252人次
     WWW.881208.COM| WWW.629713.COM| WWW.689244.COM| WWW.888449.COM| WWW.153306.COM| WWW.646715.COM| WWW.678264.COM| WWW.594855.COM| www.629053.com| WWW.696777.COM| www.978931.com| www.515233.com| www.656270.com| WWW.527705.COM| WWW.193195.COM| www.177502.com| www.5091d.com| WWW.7559.COM| www.912483.com| www.609387.com| www.35155c.com| WWW.152623.COM| www.791397.com| www.97655r.com| WWW.629433.COM| WWW.455583.COM| www.95777w.com| WWW.899403.COM| www.558424.com| www.9149n.com| WWW.724322.COM| WWW.654769.COM| www.c6356.com| WWW.775254.COM| WWW.549701.COM| www.456586.com| WWW.24313.COM| www.202340.com| WWW.380011.COM| WWW.157349.COM| www.51515n.com| WWW.668450.COM| www.903212.com| WWW.94977.COM| www.312660.com| WWW.192001.COM| www.551416.com| WWW.231089.COM| WWW.632315.COM| www.073818.com| WWW.266626.COM| www.138037.com| WWW.302537.COM| www.29czj.com| WWW.545455.COM| www.66509.cc| WWW.641055.COM| www.0014u.com| WWW.141012.COM| www.053069.com| WWW.31328.COM| www.51515y.com| WWW.715781.COM| www.77czt.com| www.599643.com| WWW.834352.COM| www.83993u.com| WWW.931593.COM| WWW.91442.COM| www.2875n.com| WWW.24787.COM| www.26878f.com| WWW.588781.COM| WWW.110540.COM| www.68689v.com| WWW.346455.COM| WWW.345017.COM| www.022sh.cc| www.347277.com| WWW.263219.COM| www.1368.cc| www.196065.com| WWW.362179.COM| WWW.41366.COM| www.c9218.com| www.80065m.com| WWW.114837.COM| WWW.509182.COM| www.599494.com| WWW.627524.COM| www.3479m.com| www.302029.com| WWW.657479.COM| WWW.893859.COM| www.16878g.com| www.506972.com| WWW.621155.COM| WWW.496030.COM| WWW.549657.COM| www.8039g.com| www.193629.com| www.914908.com| WWW.921606.COM| WWW.677758.COM| WWW.907966.COM| www.01hfcp.com| WWW.687361.COM| www.80767x.com| www.699925.com| WWW.730045.COM| WWW.414710.COM| www.zfcp8.com| www.704126.com| WWW.584257.COM| WWW.164433.COM| WWW.928870.COM| WWW.545506.COM| WWW.823553.COM| www.1368f.cc| www.60123z.com| www.150881.com| www.388634.com| WWW.915260.COM| WWW.563942.COM| WWW.258809.COM| WWW.400243.COM| www.c4532.com| www.3479i.com| www.16878d.com| www.55228l.com| www.32123d.com| www.186297.com| www.335240.com| www.513477.com| www.599649.com| www.685044.com| www.810277.com| www.905866.com| www.825799.com| www.895853.com| www.958351.com| www.rcw8833.com| www.974688.com| www.812780.com| www.782478.com| www.770951.com| www.646277.com| www.557031.com| www.373909.com| www.303766.com| www.202430.com| www.26299u.com| www.26299d.com| www.cll168.com| www.zch8.com| WWW.898459.COM| WWW.232917.COM| www.hy5501.com| www.77114a.com| www.73166h.com| www.580780.com| www.308550.com| www.88266t.com| www.52072d.com| www.3126n.com| WWW.446769.COM| www.52303w.com| www.slyl5.com|
     WWW.881208.COM| WWW.629713.COM| WWW.689244.COM| WWW.888449.COM| WWW.153306.COM| WWW.646715.COM| WWW.678264.COM| WWW.594855.COM| www.629053.com| WWW.696777.COM| www.978931.com| www.515233.com| www.656270.com| WWW.527705.COM| WWW.193195.COM| www.177502.com| www.5091d.com| WWW.7559.COM| www.912483.com| www.609387.com| www.35155c.com| WWW.152623.COM| www.791397.com| www.97655r.com| WWW.629433.COM| WWW.455583.COM| www.95777w.com| WWW.899403.COM| www.558424.com| www.9149n.com| WWW.724322.COM| WWW.654769.COM| www.c6356.com| WWW.775254.COM| WWW.549701.COM| www.456586.com| WWW.24313.COM| www.202340.com| WWW.380011.COM| WWW.157349.COM| www.51515n.com| WWW.668450.COM| www.903212.com| WWW.94977.COM| www.312660.com| WWW.192001.COM| www.551416.com| WWW.231089.COM| WWW.632315.COM| www.073818.com| WWW.266626.COM| www.138037.com| WWW.302537.COM| www.29czj.com| WWW.545455.COM| www.66509.cc| WWW.641055.COM| www.0014u.com| WWW.141012.COM| www.053069.com| WWW.31328.COM| www.51515y.com| WWW.715781.COM| www.77czt.com| www.599643.com| WWW.834352.COM| www.83993u.com| WWW.931593.COM| WWW.91442.COM| www.2875n.com| WWW.24787.COM| www.26878f.com| WWW.588781.COM| WWW.110540.COM| www.68689v.com| WWW.346455.COM| WWW.345017.COM| www.022sh.cc| www.347277.com| WWW.263219.COM| www.1368.cc| www.196065.com| WWW.362179.COM| WWW.41366.COM| www.c9218.com| www.80065m.com| WWW.114837.COM| WWW.509182.COM| www.599494.com| WWW.627524.COM| www.3479m.com| www.302029.com| WWW.657479.COM| WWW.893859.COM| www.16878g.com| www.506972.com| WWW.621155.COM| WWW.496030.COM| WWW.549657.COM| www.8039g.com| www.193629.com| www.914908.com| WWW.921606.COM| WWW.677758.COM| WWW.907966.COM| www.01hfcp.com| WWW.687361.COM| www.80767x.com| www.699925.com| WWW.730045.COM| WWW.414710.COM| www.zfcp8.com| www.704126.com| WWW.584257.COM| WWW.164433.COM| WWW.928870.COM| WWW.545506.COM| WWW.823553.COM| www.1368f.cc| www.60123z.com| www.150881.com| www.388634.com| WWW.915260.COM| WWW.563942.COM| WWW.258809.COM| WWW.400243.COM| www.c4532.com| www.3479i.com| www.16878d.com| www.55228l.com| www.32123d.com| www.186297.com| www.335240.com| www.513477.com| www.599649.com| www.685044.com| www.810277.com| www.905866.com| www.825799.com| www.895853.com| www.958351.com| www.rcw8833.com| www.974688.com| www.812780.com| www.782478.com| www.770951.com| www.646277.com| www.557031.com| www.373909.com| www.303766.com| www.202430.com| www.26299u.com| www.26299d.com| www.cll168.com| www.zch8.com| WWW.898459.COM| WWW.232917.COM| www.hy5501.com| www.77114a.com| www.73166h.com| www.580780.com| www.308550.com| www.88266t.com| www.52072d.com| www.3126n.com| WWW.446769.COM| www.52303w.com| www.slyl5.com|

     鄭建忠校長應邀為廣東省骨干校長高級研修班作專題講座

     作者:孫潔   攝影:郁德賢   發布人:蘇木棉   來源:本站原創   發布日期:2018-06-29   點擊量:5807

     2018628上午,為培養造就一支高素質、專業化的中學校長隊伍,加快中小學校長職業化建設的進程,提高中小學校長的管理水平,由嶺南師范學院承辦的廣東省普通高中校長任職資格培訓廣東省中小學骨干校長高級研修班在湛江恒逸國際酒店隆重開班。我校鄭建忠校長應邀為培訓班學員作專題講座《創新型學校核心競爭力管理:信息化和智能化》。


     鄭校長介紹我校校園網特色

     鄭校長緊跟時代的潮流,結合當下熱門的科技話題,將我校的辦學特色毫無保留地向培訓班的學員們進行了詳細地講解。他首先向學員們介紹了教育信息化的背景和意義,并提出了一個引發大家深思的問題——“你認為學校管理中最困擾你的問題是什么?接著他將我校信息化系統的主要框架模塊和最具特色的八大系統詳細解說,還演示了學生素質綜合評價系統的操作過程,使得講座更加詳實、生動。他還介紹了我校新開發的掌上培才系統,讓學員們眼前為之一亮。緊接著鄭校長播放了視頻《京東創建全球首個無人智慧配送站并投入使用》,結合學校實際,提出教師遇上人工智能將面臨的問題,并從教師的愛商數商信商三方面加以解答。


     鄭校長介紹學校八大系統

     鄭校長親切和藹,事例旁征博引,分析深入淺出。他的發言引起廣泛共鳴,學員們頻頻點頭稱贊。講座過程中,鄭校長與學員們熱情互動,站著講了整整兩個多小時的他仍然神采奕奕,我們仿佛又看到了他兢兢業業工作的身影。


     培訓班學員認真聽講

     鄭校長坦言,在教育信息化飛速發展的今天,學校管理者必須與時俱進,更新觀念,依托信息化促進管理現代化,加快學校管理信息化進程,促進智慧校園的形成。學校管理者,應充分發揮智慧校園的優勢,促使學校教育教學管理跨上新臺階。參與培訓的學員課后與鄭校長熱情交談,他們感慨:這個講座真是大開眼界,受益匪淺,原來一所民辦中學的成功定然有它獨樹一幟的特色!


     150多位校長全神貫注學習

     追求成功是每個人生命價值的體現。相信這次培訓會使學員們教育思想得以更新,辦學理念得以升華,辦學思路得到拓寬,校長角色得以定位,促進學校長足發展。


     嶺南師范學院為鄭校長頒發的授課證明


     ? 無標題文檔 WWW.881208.COM| WWW.629713.COM| WWW.689244.COM| WWW.888449.COM| WWW.153306.COM| WWW.646715.COM| WWW.678264.COM| WWW.594855.COM| www.629053.com| WWW.696777.COM| www.978931.com| www.515233.com| www.656270.com| WWW.527705.COM| WWW.193195.COM| www.177502.com| www.5091d.com| WWW.7559.COM| www.912483.com| www.609387.com| www.35155c.com| WWW.152623.COM| www.791397.com| www.97655r.com| WWW.629433.COM| WWW.455583.COM| www.95777w.com| WWW.899403.COM| www.558424.com| www.9149n.com| WWW.724322.COM| WWW.654769.COM| www.c6356.com| WWW.775254.COM| WWW.549701.COM| www.456586.com| WWW.24313.COM| www.202340.com| WWW.380011.COM| WWW.157349.COM| www.51515n.com| WWW.668450.COM| www.903212.com| WWW.94977.COM| www.312660.com| WWW.192001.COM| www.551416.com| WWW.231089.COM| WWW.632315.COM| www.073818.com| WWW.266626.COM| www.138037.com| WWW.302537.COM| www.29czj.com| WWW.545455.COM| www.66509.cc| WWW.641055.COM| www.0014u.com| WWW.141012.COM| www.053069.com| WWW.31328.COM| www.51515y.com| WWW.715781.COM| www.77czt.com| www.599643.com| WWW.834352.COM| www.83993u.com| WWW.931593.COM| WWW.91442.COM| www.2875n.com| WWW.24787.COM| www.26878f.com| WWW.588781.COM| WWW.110540.COM| www.68689v.com| WWW.346455.COM| WWW.345017.COM| www.022sh.cc| www.347277.com| WWW.263219.COM| www.1368.cc| www.196065.com| WWW.362179.COM| WWW.41366.COM| www.c9218.com| www.80065m.com| WWW.114837.COM| WWW.509182.COM| www.599494.com| WWW.627524.COM| www.3479m.com| www.302029.com| WWW.657479.COM| WWW.893859.COM| www.16878g.com| www.506972.com| WWW.621155.COM| WWW.496030.COM| WWW.549657.COM| www.8039g.com| www.193629.com| www.914908.com| WWW.921606.COM| WWW.677758.COM| WWW.907966.COM| www.01hfcp.com| WWW.687361.COM| www.80767x.com| www.699925.com| WWW.730045.COM| WWW.414710.COM| www.zfcp8.com| www.704126.com| WWW.584257.COM| WWW.164433.COM| WWW.928870.COM| WWW.545506.COM| WWW.823553.COM| www.1368f.cc| www.60123z.com| www.150881.com| www.388634.com| WWW.915260.COM| WWW.563942.COM| WWW.258809.COM| WWW.400243.COM| www.c4532.com| www.3479i.com| www.16878d.com| www.55228l.com| www.32123d.com| www.186297.com| www.335240.com| www.513477.com| www.599649.com| www.685044.com| www.810277.com| www.905866.com| www.825799.com| www.895853.com| www.958351.com| www.rcw8833.com| www.974688.com| www.812780.com| www.782478.com| www.770951.com| www.646277.com| www.557031.com| www.373909.com| www.303766.com| www.202430.com| www.26299u.com| www.26299d.com| www.cll168.com| www.zch8.com| WWW.898459.COM| WWW.232917.COM| www.hy5501.com| www.77114a.com| www.73166h.com| www.580780.com| www.308550.com| www.88266t.com| www.52072d.com| www.3126n.com| WWW.446769.COM| www.52303w.com| www.slyl5.com|
     WWW.881208.COM| WWW.629713.COM| WWW.689244.COM| WWW.888449.COM| WWW.153306.COM| WWW.646715.COM| WWW.678264.COM| WWW.594855.COM| www.629053.com| WWW.696777.COM| www.978931.com| www.515233.com| www.656270.com| WWW.527705.COM| WWW.193195.COM| www.177502.com| www.5091d.com| WWW.7559.COM| www.912483.com| www.609387.com| www.35155c.com| WWW.152623.COM| www.791397.com| www.97655r.com| WWW.629433.COM| WWW.455583.COM| www.95777w.com| WWW.899403.COM| www.558424.com| www.9149n.com| WWW.724322.COM| WWW.654769.COM| www.c6356.com| WWW.775254.COM| WWW.549701.COM| www.456586.com| WWW.24313.COM| www.202340.com| WWW.380011.COM| WWW.157349.COM| www.51515n.com| WWW.668450.COM| www.903212.com| WWW.94977.COM| www.312660.com| WWW.192001.COM| www.551416.com| WWW.231089.COM| WWW.632315.COM| www.073818.com| WWW.266626.COM| www.138037.com| WWW.302537.COM| www.29czj.com| WWW.545455.COM| www.66509.cc| WWW.641055.COM| www.0014u.com| WWW.141012.COM| www.053069.com| WWW.31328.COM| www.51515y.com| WWW.715781.COM| www.77czt.com| www.599643.com| WWW.834352.COM| www.83993u.com| WWW.931593.COM| WWW.91442.COM| www.2875n.com| WWW.24787.COM| www.26878f.com| WWW.588781.COM| WWW.110540.COM| www.68689v.com| WWW.346455.COM| WWW.345017.COM| www.022sh.cc| www.347277.com| WWW.263219.COM| www.1368.cc| www.196065.com| WWW.362179.COM| WWW.41366.COM| www.c9218.com| www.80065m.com| WWW.114837.COM| WWW.509182.COM| www.599494.com| WWW.627524.COM| www.3479m.com| www.302029.com| WWW.657479.COM| WWW.893859.COM| www.16878g.com| www.506972.com| WWW.621155.COM| WWW.496030.COM| WWW.549657.COM| www.8039g.com| www.193629.com| www.914908.com| WWW.921606.COM| WWW.677758.COM| WWW.907966.COM| www.01hfcp.com| WWW.687361.COM| www.80767x.com| www.699925.com| WWW.730045.COM| WWW.414710.COM| www.zfcp8.com| www.704126.com| WWW.584257.COM| WWW.164433.COM| WWW.928870.COM| WWW.545506.COM| WWW.823553.COM| www.1368f.cc| www.60123z.com| www.150881.com| www.388634.com| WWW.915260.COM| WWW.563942.COM| WWW.258809.COM| WWW.400243.COM| www.c4532.com| www.3479i.com| www.16878d.com| www.55228l.com| www.32123d.com| www.186297.com| www.335240.com| www.513477.com| www.599649.com| www.685044.com| www.810277.com| www.905866.com| www.825799.com| www.895853.com| www.958351.com| www.rcw8833.com| www.974688.com| www.812780.com| www.782478.com| www.770951.com| www.646277.com| www.557031.com| www.373909.com| www.303766.com| www.202430.com| www.26299u.com| www.26299d.com| www.cll168.com| www.zch8.com| WWW.898459.COM| WWW.232917.COM| www.hy5501.com| www.77114a.com| www.73166h.com| www.580780.com| www.308550.com| www.88266t.com| www.52072d.com| www.3126n.com| WWW.446769.COM| www.52303w.com| www.slyl5.com|