<form id="jhr1p"><nobr id="jhr1p"><menuitem id="jhr1p"></menuitem></nobr></form>
  
  
   <form id="jhr1p"></form>

    <form id="jhr1p"></form>

    <sub id="jhr1p"></sub>

     無標題文檔
     138彩票 www.tlcp7.com| WWW.495531.COM| www.234827.com| WWW.893055.COM| www.84499r.com| WWW.30468.COM| www.9818r.cc| WWW.747733.COM| www.84499r.com| WWW.134058.COM| www.hw6689.com| WWW.872340.COM| WWW.727972.COM| www.781253.com| WWW.705866.COM| www.53900d.com| WWW.213046.COM| www.3890q.com| WWW.762487.COM| www.7782g.com| WWW.31322.COM| WWW.424849.COM| www.33112e.com| WWW.483048.COM| www.77803w.com| WWW.709017.COM| www.3478f.cc| WWW.563649.COM| WWW.179297.COM| www.86267a.com| WWW.610616.COM| www.50732p.com| www.257588.com| www.800986.com| WWW.420318.COM| WWW.514833.COM| WWW.19748.COM| WWW.318773.COM| WWW.119096.COM| www.flcb5.com| www.22303.cc| www.16878p.com| www.61233l.com| www.78949i.com| www.138017.com| www.372879.com| www.910424.com| WWW.4212.COM| WWW.329269.COM| WWW.805329.COM| WWW.88851.COM| WWW.873044.COM| WWW.338590.COM| WWW.43077.COM| WWW.915234.COM| WWW.726170.COM| WWW.777302.COM| WWW.857679.COM| WWW.485900.COM| WWW.169345.COM| WWW.427868.COM| WWW.483886.COM| WWW.871504.COM| WWW.750408.COM| WWW.607932.COM| WWW.92003.COM| WWW.175821.COM| www.901833.com| www.658252.com| www.544669.com| www.371679.com| www.160912.com| www.099836.com| www.99638b.com| www.55228d.com| www.9356y.com| www.ya707.com| WWW.271902.COM| WWW.393195.COM| WWW.789581.COM| WWW.313529.COM| WWW.641055.COM| WWW.237503.COM| WWW.362179.COM| WWW.657479.COM| www.684344.com| www.330836.com| www.187517.com| www.61233k.com| www.8499r.com| www.hx1111.com| WWW.81844.COM| WWW.156518.COM| WWW.170007.COM| WWW.491456.COM| www.876312.com| www.374977.com| www.78949r.com| www.1368r.cc| WWW.400869.COM| WWW.874872.COM| WWW.338946.COM| WWW.61808.COM| www.lg7717.com| www.61233u.com| www.2632v.com| WWW.193012.COM| WWW.439958.COM| WWW.588351.COM| www.666407.com| www.62118e.com| www.ya466.com| WWW.382727.COM| WWW.61297.COM| WWW.70373.COM| www.742255.com| www.053552.com| www.04czj.com| WWW.625603.COM| WWW.489234.COM| www.910355.com| www.88266u.com| WWW.670055.COM| WWW.913161.COM| WWW.526066.COM| www.580820.com| www.77114b.com| WWW.605066.COM| WWW.532973.COM| WWW.662358.COM| www.363477.com| www.5091t.com| WWW.908726.COM| WWW.200492.COM| www.908673.com| www.39500o.com| www.99fc.cc| WWW.203799.COM| WWW.881210.COM| www.172346.com| www.clh1.com| WWW.184269.COM| WWW.584257.COM| www.106573.com| www.55885c.com| WWW.461238.COM| WWW.65284.COM| www.338218.com| www.hld22.com| WWW.519790.COM| www.966083.com| www.50052c.com| WWW.380858.COM| WWW.517397.COM| www.271696.com| WWW.782792.COM| WWW.79626.COM| www.273092.com| WWW.848775.COM| WWW.719234.COM| www.153918.com| WWW.482864.COM| WWW.900413.COM| www.109031.com| WWW.110372.COM| WWW.900203.COM| www.26878r.com| WWW.807033.COM|
     無標題文檔
     會員登陸

     帳號:
     密碼:
     驗證:

        
     欄目導航

     本欄熱門

     無標題文檔
     網站統計
     • 今日訪問:14944人次
     • 昨日訪問:28982人次
     • 總訪問量:32955836人次
     www.tlcp7.com| WWW.495531.COM| www.234827.com| WWW.893055.COM| www.84499r.com| WWW.30468.COM| www.9818r.cc| WWW.747733.COM| www.84499r.com| WWW.134058.COM| www.hw6689.com| WWW.872340.COM| WWW.727972.COM| www.781253.com| WWW.705866.COM| www.53900d.com| WWW.213046.COM| www.3890q.com| WWW.762487.COM| www.7782g.com| WWW.31322.COM| WWW.424849.COM| www.33112e.com| WWW.483048.COM| www.77803w.com| WWW.709017.COM| www.3478f.cc| WWW.563649.COM| WWW.179297.COM| www.86267a.com| WWW.610616.COM| www.50732p.com| www.257588.com| www.800986.com| WWW.420318.COM| WWW.514833.COM| WWW.19748.COM| WWW.318773.COM| WWW.119096.COM| www.flcb5.com| www.22303.cc| www.16878p.com| www.61233l.com| www.78949i.com| www.138017.com| www.372879.com| www.910424.com| WWW.4212.COM| WWW.329269.COM| WWW.805329.COM| WWW.88851.COM| WWW.873044.COM| WWW.338590.COM| WWW.43077.COM| WWW.915234.COM| WWW.726170.COM| WWW.777302.COM| WWW.857679.COM| WWW.485900.COM| WWW.169345.COM| WWW.427868.COM| WWW.483886.COM| WWW.871504.COM| WWW.750408.COM| WWW.607932.COM| WWW.92003.COM| WWW.175821.COM| www.901833.com| www.658252.com| www.544669.com| www.371679.com| www.160912.com| www.099836.com| www.99638b.com| www.55228d.com| www.9356y.com| www.ya707.com| WWW.271902.COM| WWW.393195.COM| WWW.789581.COM| WWW.313529.COM| WWW.641055.COM| WWW.237503.COM| WWW.362179.COM| WWW.657479.COM| www.684344.com| www.330836.com| www.187517.com| www.61233k.com| www.8499r.com| www.hx1111.com| WWW.81844.COM| WWW.156518.COM| WWW.170007.COM| WWW.491456.COM| www.876312.com| www.374977.com| www.78949r.com| www.1368r.cc| WWW.400869.COM| WWW.874872.COM| WWW.338946.COM| WWW.61808.COM| www.lg7717.com| www.61233u.com| www.2632v.com| WWW.193012.COM| WWW.439958.COM| WWW.588351.COM| www.666407.com| www.62118e.com| www.ya466.com| WWW.382727.COM| WWW.61297.COM| WWW.70373.COM| www.742255.com| www.053552.com| www.04czj.com| WWW.625603.COM| WWW.489234.COM| www.910355.com| www.88266u.com| WWW.670055.COM| WWW.913161.COM| WWW.526066.COM| www.580820.com| www.77114b.com| WWW.605066.COM| WWW.532973.COM| WWW.662358.COM| www.363477.com| www.5091t.com| WWW.908726.COM| WWW.200492.COM| www.908673.com| www.39500o.com| www.99fc.cc| WWW.203799.COM| WWW.881210.COM| www.172346.com| www.clh1.com| WWW.184269.COM| WWW.584257.COM| www.106573.com| www.55885c.com| WWW.461238.COM| WWW.65284.COM| www.338218.com| www.hld22.com| WWW.519790.COM| www.966083.com| www.50052c.com| WWW.380858.COM| WWW.517397.COM| www.271696.com| WWW.782792.COM| WWW.79626.COM| www.273092.com| WWW.848775.COM| WWW.719234.COM| www.153918.com| WWW.482864.COM| WWW.900413.COM| www.109031.com| WWW.110372.COM| WWW.900203.COM| www.26878r.com| WWW.807033.COM|
     www.tlcp7.com| WWW.495531.COM| www.234827.com| WWW.893055.COM| www.84499r.com| WWW.30468.COM| www.9818r.cc| WWW.747733.COM| www.84499r.com| WWW.134058.COM| www.hw6689.com| WWW.872340.COM| WWW.727972.COM| www.781253.com| WWW.705866.COM| www.53900d.com| WWW.213046.COM| www.3890q.com| WWW.762487.COM| www.7782g.com| WWW.31322.COM| WWW.424849.COM| www.33112e.com| WWW.483048.COM| www.77803w.com| WWW.709017.COM| www.3478f.cc| WWW.563649.COM| WWW.179297.COM| www.86267a.com| WWW.610616.COM| www.50732p.com| www.257588.com| www.800986.com| WWW.420318.COM| WWW.514833.COM| WWW.19748.COM| WWW.318773.COM| WWW.119096.COM| www.flcb5.com| www.22303.cc| www.16878p.com| www.61233l.com| www.78949i.com| www.138017.com| www.372879.com| www.910424.com| WWW.4212.COM| WWW.329269.COM| WWW.805329.COM| WWW.88851.COM| WWW.873044.COM| WWW.338590.COM| WWW.43077.COM| WWW.915234.COM| WWW.726170.COM| WWW.777302.COM| WWW.857679.COM| WWW.485900.COM| WWW.169345.COM| WWW.427868.COM| WWW.483886.COM| WWW.871504.COM| WWW.750408.COM| WWW.607932.COM| WWW.92003.COM| WWW.175821.COM| www.901833.com| www.658252.com| www.544669.com| www.371679.com| www.160912.com| www.099836.com| www.99638b.com| www.55228d.com| www.9356y.com| www.ya707.com| WWW.271902.COM| WWW.393195.COM| WWW.789581.COM| WWW.313529.COM| WWW.641055.COM| WWW.237503.COM| WWW.362179.COM| WWW.657479.COM| www.684344.com| www.330836.com| www.187517.com| www.61233k.com| www.8499r.com| www.hx1111.com| WWW.81844.COM| WWW.156518.COM| WWW.170007.COM| WWW.491456.COM| www.876312.com| www.374977.com| www.78949r.com| www.1368r.cc| WWW.400869.COM| WWW.874872.COM| WWW.338946.COM| WWW.61808.COM| www.lg7717.com| www.61233u.com| www.2632v.com| WWW.193012.COM| WWW.439958.COM| WWW.588351.COM| www.666407.com| www.62118e.com| www.ya466.com| WWW.382727.COM| WWW.61297.COM| WWW.70373.COM| www.742255.com| www.053552.com| www.04czj.com| WWW.625603.COM| WWW.489234.COM| www.910355.com| www.88266u.com| WWW.670055.COM| WWW.913161.COM| WWW.526066.COM| www.580820.com| www.77114b.com| WWW.605066.COM| WWW.532973.COM| WWW.662358.COM| www.363477.com| www.5091t.com| WWW.908726.COM| WWW.200492.COM| www.908673.com| www.39500o.com| www.99fc.cc| WWW.203799.COM| WWW.881210.COM| www.172346.com| www.clh1.com| WWW.184269.COM| WWW.584257.COM| www.106573.com| www.55885c.com| WWW.461238.COM| WWW.65284.COM| www.338218.com| www.hld22.com| WWW.519790.COM| www.966083.com| www.50052c.com| WWW.380858.COM| WWW.517397.COM| www.271696.com| WWW.782792.COM| WWW.79626.COM| www.273092.com| WWW.848775.COM| WWW.719234.COM| www.153918.com| WWW.482864.COM| WWW.900413.COM| www.109031.com| WWW.110372.COM| WWW.900203.COM| www.26878r.com| WWW.807033.COM|

     第15周流動紅旗評比結果

     作者:   攝影:郁德賢   發布人:陳麗萍   來源:本站原創   發布日期:2018-06-12   點擊量:2227
     初一級: 第1名    22 第2名 31 第3名 27
     第4名 30 第5名 18 第6名 1
     (以上班級被評為“文明標兵班”)
     第7名 26 第8名 34 第9名 38 第10名 13 第11名 24
     第12名 37 第13名 35 第14名 11 第15名 17 第16名 12
     (以上班級被評為“文明班”)
     第40名 6 第41名 23 第42名 9
     初二級: 第1名    10、 11 第2名 8 第3名 35
     第4名 32 第5名 33
     (以上班級被評為“文明標兵班”)
     第7名 7 第8名 14 第9名 4 第10名 20 第11名 1
     第12名 22 第13名 9、 34
     (以上班級被評為“文明班”)
     第39名 25 第40名 28
     初三級: 第1名    22 第2名 6 第3名 20
     第4名 26 第5名 18 第6名 32
     (以上班級被評為“文明標兵班”)
     第7名 37 第8名 33 第9名 3 第10名 39 第11名 15
     第12名 19 第13名 5 第14名 35 第15名 36
     (以上班級被評為“文明班”)
     高一級: 第1名    4 第2名 9
     (以上班級被評為“文明標兵班”)
     第3名 1 第4名 2 第5名 3 第6名 6
     (以上班級被評為“文明班”)
     高二級: 第1名    8 第2名 6
     (以上班級被評為“文明標兵班”)
     第3名 3 第4名 4 第5名 7 第6名 10
     (以上班級被評為“文明班”)
     國際部: 高一年級
     (以上班級被評為“文明標兵班”)

     ? 無標題文檔 www.tlcp7.com| WWW.495531.COM| www.234827.com| WWW.893055.COM| www.84499r.com| WWW.30468.COM| www.9818r.cc| WWW.747733.COM| www.84499r.com| WWW.134058.COM| www.hw6689.com| WWW.872340.COM| WWW.727972.COM| www.781253.com| WWW.705866.COM| www.53900d.com| WWW.213046.COM| www.3890q.com| WWW.762487.COM| www.7782g.com| WWW.31322.COM| WWW.424849.COM| www.33112e.com| WWW.483048.COM| www.77803w.com| WWW.709017.COM| www.3478f.cc| WWW.563649.COM| WWW.179297.COM| www.86267a.com| WWW.610616.COM| www.50732p.com| www.257588.com| www.800986.com| WWW.420318.COM| WWW.514833.COM| WWW.19748.COM| WWW.318773.COM| WWW.119096.COM| www.flcb5.com| www.22303.cc| www.16878p.com| www.61233l.com| www.78949i.com| www.138017.com| www.372879.com| www.910424.com| WWW.4212.COM| WWW.329269.COM| WWW.805329.COM| WWW.88851.COM| WWW.873044.COM| WWW.338590.COM| WWW.43077.COM| WWW.915234.COM| WWW.726170.COM| WWW.777302.COM| WWW.857679.COM| WWW.485900.COM| WWW.169345.COM| WWW.427868.COM| WWW.483886.COM| WWW.871504.COM| WWW.750408.COM| WWW.607932.COM| WWW.92003.COM| WWW.175821.COM| www.901833.com| www.658252.com| www.544669.com| www.371679.com| www.160912.com| www.099836.com| www.99638b.com| www.55228d.com| www.9356y.com| www.ya707.com| WWW.271902.COM| WWW.393195.COM| WWW.789581.COM| WWW.313529.COM| WWW.641055.COM| WWW.237503.COM| WWW.362179.COM| WWW.657479.COM| www.684344.com| www.330836.com| www.187517.com| www.61233k.com| www.8499r.com| www.hx1111.com| WWW.81844.COM| WWW.156518.COM| WWW.170007.COM| WWW.491456.COM| www.876312.com| www.374977.com| www.78949r.com| www.1368r.cc| WWW.400869.COM| WWW.874872.COM| WWW.338946.COM| WWW.61808.COM| www.lg7717.com| www.61233u.com| www.2632v.com| WWW.193012.COM| WWW.439958.COM| WWW.588351.COM| www.666407.com| www.62118e.com| www.ya466.com| WWW.382727.COM| WWW.61297.COM| WWW.70373.COM| www.742255.com| www.053552.com| www.04czj.com| WWW.625603.COM| WWW.489234.COM| www.910355.com| www.88266u.com| WWW.670055.COM| WWW.913161.COM| WWW.526066.COM| www.580820.com| www.77114b.com| WWW.605066.COM| WWW.532973.COM| WWW.662358.COM| www.363477.com| www.5091t.com| WWW.908726.COM| WWW.200492.COM| www.908673.com| www.39500o.com| www.99fc.cc| WWW.203799.COM| WWW.881210.COM| www.172346.com| www.clh1.com| WWW.184269.COM| WWW.584257.COM| www.106573.com| www.55885c.com| WWW.461238.COM| WWW.65284.COM| www.338218.com| www.hld22.com| WWW.519790.COM| www.966083.com| www.50052c.com| WWW.380858.COM| WWW.517397.COM| www.271696.com| WWW.782792.COM| WWW.79626.COM| www.273092.com| WWW.848775.COM| WWW.719234.COM| www.153918.com| WWW.482864.COM| WWW.900413.COM| www.109031.com| WWW.110372.COM| WWW.900203.COM| www.26878r.com| WWW.807033.COM|
     www.tlcp7.com| WWW.495531.COM| www.234827.com| WWW.893055.COM| www.84499r.com| WWW.30468.COM| www.9818r.cc| WWW.747733.COM| www.84499r.com| WWW.134058.COM| www.hw6689.com| WWW.872340.COM| WWW.727972.COM| www.781253.com| WWW.705866.COM| www.53900d.com| WWW.213046.COM| www.3890q.com| WWW.762487.COM| www.7782g.com| WWW.31322.COM| WWW.424849.COM| www.33112e.com| WWW.483048.COM| www.77803w.com| WWW.709017.COM| www.3478f.cc| WWW.563649.COM| WWW.179297.COM| www.86267a.com| WWW.610616.COM| www.50732p.com| www.257588.com| www.800986.com| WWW.420318.COM| WWW.514833.COM| WWW.19748.COM| WWW.318773.COM| WWW.119096.COM| www.flcb5.com| www.22303.cc| www.16878p.com| www.61233l.com| www.78949i.com| www.138017.com| www.372879.com| www.910424.com| WWW.4212.COM| WWW.329269.COM| WWW.805329.COM| WWW.88851.COM| WWW.873044.COM| WWW.338590.COM| WWW.43077.COM| WWW.915234.COM| WWW.726170.COM| WWW.777302.COM| WWW.857679.COM| WWW.485900.COM| WWW.169345.COM| WWW.427868.COM| WWW.483886.COM| WWW.871504.COM| WWW.750408.COM| WWW.607932.COM| WWW.92003.COM| WWW.175821.COM| www.901833.com| www.658252.com| www.544669.com| www.371679.com| www.160912.com| www.099836.com| www.99638b.com| www.55228d.com| www.9356y.com| www.ya707.com| WWW.271902.COM| WWW.393195.COM| WWW.789581.COM| WWW.313529.COM| WWW.641055.COM| WWW.237503.COM| WWW.362179.COM| WWW.657479.COM| www.684344.com| www.330836.com| www.187517.com| www.61233k.com| www.8499r.com| www.hx1111.com| WWW.81844.COM| WWW.156518.COM| WWW.170007.COM| WWW.491456.COM| www.876312.com| www.374977.com| www.78949r.com| www.1368r.cc| WWW.400869.COM| WWW.874872.COM| WWW.338946.COM| WWW.61808.COM| www.lg7717.com| www.61233u.com| www.2632v.com| WWW.193012.COM| WWW.439958.COM| WWW.588351.COM| www.666407.com| www.62118e.com| www.ya466.com| WWW.382727.COM| WWW.61297.COM| WWW.70373.COM| www.742255.com| www.053552.com| www.04czj.com| WWW.625603.COM| WWW.489234.COM| www.910355.com| www.88266u.com| WWW.670055.COM| WWW.913161.COM| WWW.526066.COM| www.580820.com| www.77114b.com| WWW.605066.COM| WWW.532973.COM| WWW.662358.COM| www.363477.com| www.5091t.com| WWW.908726.COM| WWW.200492.COM| www.908673.com| www.39500o.com| www.99fc.cc| WWW.203799.COM| WWW.881210.COM| www.172346.com| www.clh1.com| WWW.184269.COM| WWW.584257.COM| www.106573.com| www.55885c.com| WWW.461238.COM| WWW.65284.COM| www.338218.com| www.hld22.com| WWW.519790.COM| www.966083.com| www.50052c.com| WWW.380858.COM| WWW.517397.COM| www.271696.com| WWW.782792.COM| WWW.79626.COM| www.273092.com| WWW.848775.COM| WWW.719234.COM| www.153918.com| WWW.482864.COM| WWW.900413.COM| www.109031.com| WWW.110372.COM| WWW.900203.COM| www.26878r.com| WWW.807033.COM|